Friday, April 20, 2012

Manusia dan Pandangan Hidup

Pandangan hidup artinya pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Pendapat atau pertimbangan itu merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. 

Pandangan hidup dapat diklasifikasikan berdasarkan asalnya yaitu terdiri dari 3 macam:

1. Pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya
2. Pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada negara tersebut
3. Pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan hidup yang relatif kebenarannya

Apabila pandangan hidup itu diterima oleh sekelompok orang sebagai pendukung suatu organisasi, maka pandangan hidup itu disebut ideologi. Misalnya organisasi itu adalah organisasi politik, maka disebut ideologi politik. Negara Indonesia juga merupakan suatu organisasi. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila.

Pandangan hidup pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan:

1. Cita-cita
   Apa yang diinginkan yang mungkin dapat dicapai dengan usaha atau perjuangan. Ada 3 faktor agar cita-cita terpenuhi:
 • Faktor manusia = Kualitas dari manusia itu sendiri. Tidak cukup dengan memikirkan cita-citta atau sibuk berkhayal saja, tapi harus dengan kerja keras.
 • Faktor kondisi = Kondisi ini ada yang memperlancar dan ada yang menghambat pencapaian cita-cita.
 • Faktor tingginya cita-cita = Cita-cita memang ada yang setinggi langit, tapi pada umumnya pencapaian cita-cita dilakukan dengan mempertimbangkan konndisi dan kemampuan diri yang ada, jadi dapat dikatakan pencapaian cita-cita tersebut dilakukan bertahap.

2. Kebajikan
   Segala hal baik yang membuat manusia makmur, bahagia, damai, dan tentram.Kebajikan ada yang semu dan ada yang nyata. Kebajikan semu adalah kejahatan yang berselubung kebajikan. Kebajikan nyata dapat dirasakan dalam tingkah laku pelakunya. Karena tingkah laku bersumber pada pandangan hidup, maka setiap orang memiliki tingkah laku yang berbeda-beda. 
Faktor-faktor yang menentukan tingkah laku setiap orang ada 3:
 • faktor pembawaan (hereditas) = diturunkan dari orangtua. Pembentukan temperamen seseorang terjadi pada masa pembuahan atau masa konsepsi.
 • lingkungan = terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masayarakat. Dalam lingkungan keluarga, yang menjadi panutan atau teladan adalah orang tua. Dalam lingkungan sekkolah, yang mnejadi panutan adalah guru, dan dalam lingkungan masyarakat, yang menjadi panutan adalah tokoh masyarakat. Jika teladan atau panutannya baik, maka seseorang akan baik pula.
 • pengalaman khas yang pernah diperoleh = pengalaman pahit maupun baik kelak akan menjadi  bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

3. Usaha 
   Kerja keras yang dilandasi keyakinan/kepercayaan.

4. Keyakinan/Kepercayaan
   Yang menjadi dasar pandangan hidup berasal dari akal atau kekuasaan Tuhan. Keyakinan Diukur dengan kemampuan akal, kemampuan jasmani, dan kepercayaan terhadap Tuhan.
  Agar pandangan hidup dapat dijadikan sarana untuk mempermudah pencapaian cita-cita dan tujuan, langkah-langkahnya adalah:
 • Mengenal = Mengetahui apa yang dimaksud dengan pandangan hidup.
 • Mengerti = Mengerti terhadap pandangan hidup memegang peranan penting. Dengan mengeri, ada kecenderungan untuk mengikuti apa yang terdapat dalam pandangan hidup itu.
 • Menghayati= Memperluas dan memperdalam pengetahuan mengenai pandangan hidup itu sendiri.
 • Meyakini = Setelah mengetahui kebenaran dan validitas, baik secara kemanusiaan, segi masyarakat, negara, dan dan kedihupan di akhirat, maka hendaknya kita meyakini pandangan hidup yang telah kita hayati itu. Dengan meyakini maka akan ada kecenderungan untuk berpedoman kepadanya dalam segala tingkah laku dan tindak tanduk kita. 
 • Mengabdi = Dengan mengabdi maka kita akan merasakan manfaat dari pandangan hidup yang telah kita hayati dan yakini.
 • Mengamankan = Yaitu tidak mudah terpengaruh oleh perubahan terhadap pandangan hidupnya. Dibutuhkan iman yang teguh dalam langkah terakhir ini.


Sekian rangkuman mengenai Manusia dan Pandangan Hidup kali ini, semoga bermanfaat :D

Sumber : Ilmu Budaya Dasar karangan Widyo Nugroho

No comments:

Post a Comment

Followers